برنامه کودکان

وضعیت حال در هر کشور دارای یک ارزیابی گسترده  و وسیع،از وضعیت بقای کودکان و مراقبتهای بهداشتی مادران ، نوزادان قابل ارائه است،که خود میتوانند به عنوان مقیاسی جهت اندازه گیری میزان توسعه و رفاه هر کشور و همچنین مدرکی گویا دال بر اولویتها و ارزشهای موجود در هر جامعه باشد.

سرمایه گذاری در مورد بهداشت کودکان و مادران  اولین مسئله  مرتبط با حقوق بشر است ،و ثانیا در عین حال یک تصمیم اقتصادی خردمندانه و یکی از مطمئن ترین راهها جهت قرار گرفتن یک کشور  در مسیر دستیابی به آینده ای بهتر است.تامین ،حفظ و ارتقاءسطح سلامت نوزادان و کودکان بعنوان گروههای آسیب پذیر جامعه در خدمات بهداشتی جایگاه  مهمی دارا می باشد.

افزایش آگاهی دانش و مهارت و توانایی در تمام سطوح بهداشتی میتوان عوارض بارداری ،زایمان و پس از زایمان و اختلالات بدو تولد را بموقع تشخیص داده  و مراقبتهای لازم به مادران و نوزادان در معرض خطرانجام داد .  طی مطالعات متعدد در کشورهای گوناگون نمایشگر این است که با رعایت اصول اولیه مراقبت  از بدو تولد و ارائه صحیح مراقبتها میتوان موفقیت چشمگیری در کاهش مرگ و میر کودکان داشت.

  •      استراتژی مراقبتهای ادغام یافته ناخوشیهای اطفال
  •      استراتژی مراقبتهای ادغام یافته کودک سالم
  •      ترویج تغذیه با شیر مادر

– مراقبتهای ادغام یافته کودک سالم

فروش سیسمونی

تکامل کودک از دوران جنینی آغاز شده و با مراقبت و تغذیه درست در دوران بارداری، فرصت رشد و تکامل مطلوب مناسب روانی،اجتماعی و ایمنی کودک را فراهم میکند. تجربیاتی که کودک در سالهای سوم تا پنجم زندگی بدست میآورد او را برای کسب مهارتهای اجتماعی و یادگیری در دوران مدرسه آماده کرده، تجربیات و مهارتهای کودک در دوران 8-6 سالگی که بدو ورود به مدرسه است در قدرت یادگیری او در دوران تحصیل حیاتی است. بنابراین مراقبت از نوزاد ،حمایت ، آموزش ، و رشد و تکامل مطلوب از دوره لقاح آغاز شده، و نه تنها مراقبت کودک بلکه مراقبت از مادر نیز برای  رشد و تکامل کودک مهم می باشد.

 

محتوی استراتژی :

  • کاهش ریسک، با آموزش درمورد پیشگیری از حوادث
  •  رشد و تغذیه
  •  بررسی وضعیت تکامل
  • اختلالات بینایی و شنوایی
  • اختلالات رفتاری و ارتباطی میان کودک و والدین
  • واکسیناسیون و مکملهای دارویی
  • معاینه فیزیکی کامل کودک با توجه به شایعترین مشکلات غیر واگیریعنی ارزیابی وضعیت عمومی  یا نشانه های خطر ،زردی