آدرس کارگاه: ورامین کارخانه قند، خیابان شهید چمران، بلوار درختی

شماره تماس: 280 270 36 021

شماره تماس مدیر فروش: 0272 822 0919 ناموری